Predsednik IPA Regije Beograd

akademik

prof. dr Nebojša Pantelić

IMG_1252-v2

glavni policijski savetnik 

Prof. dr Nebojša Pantelić je rođen 1972. godine u Beogradu. Policijsku karijeru je započeo studijama na Višoj školi unutrašnjih poslova u Zemunu, a nastavio kao pitomac 1. klase Policijske akademije u Beogradu (1993-1997. godine) na kojoj je stekao stručno zvanje diplomirani oficir policije. Uz rad je nastavio sa stručnim usavršavanjem, kojom prilikom je stekao i stručna zvanja diplomiranog ekonomiste, diplomiranog inžinjera, kao i reference menadžera kompanije. Takođe, završio je i Poslovnu školu za odnose s javnošću u Beogradu na kojoj je stekao zvanje menadžera za odnose sa javnošću (PR manager). Celokupno školovanje je završio sa najvećim ocenama.

Magistrirao je (2007.) na temu „Krivično delo ubistvo policajca u vršenju poslova bezbednosti“ i doktorirao (2012.) na Pravnom fakultetu državnog Univerziteta na krivično-pravnom smeru na kome je i stekao naučno zvanje doktora pravnih nauka. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, odslušao je dve godine predavanja na poslediplomskim studijama, smer međunarodni odnosi.

Završio je veliki broj domaćih i međunarodnih specijalističkih kurseva i seminara iz različitih oblasti od kojih se posebno izdvajaju sledeći: šestomesečni kurs pod nazivom „Savremene metode borbe protiv korupcije“, devetomesečni kurs pod nazivom „Savremene metode borbe

protiv organizovanog kriminala“, koji su bili organizovani od strane Centra za bezbednosne studije u Beogradu, zatim kurs Misije OEBS-a u Republici Srbiji za policijske trenere i mentore policijskih trenera, kurs Saveta Evrope za trenere policije u oblasti ljudskih prava, kurs Ujedinjenih Nacija za mirovne misije koji je završio u kampu UN u Norveškoj, kurs za instruktore osnovnih policijskih veština, kurs za instruktora vatrene obuke – rukovodioca gađanja, kurs o etičkim standardima u oblasti obaveštajnog rada, kurs o etici za javne službenike, kurs za medijatore, zatim seminarie pod nazivom: „Uticaj na relevantne javnosti – metode lobiranja“, „Odnosi s javnošću i poslovne komunikacije“, „Komunikacije i odnosi s javnošću”, „Ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo“ i dr.

U svojoj profesonalnoj karijeri obavljao je odgovorne rukovodeće poslove i zadatke u policijskoj stanici Palilula, Voždovac, Stari Grad i dr, Upravi policije u PU za grad Beograd, Upravi policije u sedištu Ministarstva i Sektoru unutrašnje kontrole u kome se nalazi od 2004. godine tj. od njegovog osnivanja. Obavljao je poslove pomoćnika komandira, zamenika i komandira policijske stanice, oficira policije u upravama policije, Birou načelnika PU za grad Beograd, inspektora unutrašnje kontrole, savetnika i pomoćnika načelnika Sektora unutrašnje kontrole policije. Bio je jedan od kandidata za pomoćnika ministra-načelnika Sektora unutrašnje kontrole i direktora policije.

U svojstvu predstavnika MUP-a Republike Srbije učesnik je i organizator mnogobrojnih domaćih i međunarodnih skupova, konferencija i okruglih stolova, a takođe je i predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova u državnim delegacijama.

Rešenjem ministra imenovan je za predsednika Komisije za sprovođenje standarda policijskog postupanja u oblasti prevencije torture, kao i oficira za vezu sa Evropskim komitetom za sprečavanje mučenja, nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka. Predstavnik je Sektora unutrašnje kontrole za pružanje pomoći zastupniku Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Autor je četiri knjige „NASILJE U PORODICI – Praktikum za postupanje policijskih službenika“; „Krivično delo ubistvo policajca“; „Zbirka preporuka međunarodnih tela upućenih Republici Srbiji u oblasti zaštite ljudskih prava i sprečavanja mučenja“ i „Zabrana mučenja u međunarodnim dokumentima“ – Priručnik za policijske službenike. Koautor je Antikorupcijskog priručnika za policijske službenike, Uputstva o postupanju prema dovedenim i zadržanim licima i Policijska etika za očuvanje ličnog i profesionalnog integriteta.

Objavio je veliki broj naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima iz različitih oblasti: korupcije i organizovanog kriminala, marketinga, menadžmenta, ljudskih prava, rukovođenja i komandovanja, kontrole policije, nasilja u porodici, državne bezbednosti i dr. Takođe, autor je više projekata.

Na predlog Instituta za uporedno pravo u Beogradu, rešenjem ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izabran je u zvanje naučnog saradnika za društvene nauke-oblast pravo.

Naučni saradnik je na Institutu za sociološka i kriminološka istraživanja i Institutu za političke studije. Član je Kriminološke sekcije srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu.

Za svoj rad i postignute rezultate za Dan policije vanredno je unapređen u neposredno viši čin, a Savez društava Roma Pčinjsko Jablaničkog okruga dodelilo mu je Povelju za unapređenje bezbednosne zaštite i položaja Roma. U okviru Tvining projekta koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova i Sektor unutrašnje kontrole realizovao sa zemljama EU, nagrađen je od strane Tvining partnera za izradu Antikorupcijskog priručnika za policijske službenike, koji je sredstvima EU štampan u 10.000 primeraka na srpskom i engleskom jeziku. 

Odlikovan je Ordenom borca, Ordenom bitke kod Staljingrada i Ordenom za službu.

Od strane Odbora za kontrolu službi bezbednosti u Narodnoj skupštini Republike Srbije odlikovan je zlatnom plaketom za doprinos u jačanju kapaciteta Sektora bezbednosti i civilne kontrole Sektora bezbednosti.

Predavač je iz različitih oblasti (korupcije, organizovanog kriminala, policija u lokalnoj zajednici, kontrole rada policije, zaštite ljudskih i manjinskih sloboda i prava, nasilja u porodici, sprečavanje mučenja, odnosa s javnošću, prava i dr.), kako za potrebe MUP, tako i za druge vladine, međunarodne i nevladine organizacije. U skladu sa Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika Ministarstva, predavač je na seminarima, koje Odeljenje za stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku, organizuje za policijske službenike Ministarstva na temu: „Tortura u policiji“, „Veštine komunikacije i upravljanje konfliktima“, „Rad policije sa marginalizovanim, manjinskim i socijalno ranjivim grupama“ i „Ustavna zaštita ljudskih i manjinskih prava“ i „Moral i etika u policiji“.